Mgr. Marie Plíšková - advokát

Posuňte dolů

Kdo jsem

Mgr. Marie Plíšková

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor právo) v roce 2003. Pracovala do roku 2011 jako podnikový právník v různých společnostech, kde se zabývala obchodními závazky (smlouvami), zdravotnickým právem, veřejnými zakázkami, právem IT, tvorbou vnitřních předpisů, pracovním právem, provozními záležitostmi. Poté absolvovala koncipientskou praxi ve všech oblastech práva, včetně trestního (hospodářské trestné činy) a rodinného. Od roku 2014 působí jako samostatný advokát, od roku 2020 jako samostatný advokát trvale spolupracuje s Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o..

Právní služby

Právní služby poskytuje v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, Mgr. Marie Plíšková, advokát, zapsaná pod ev. číslem 15772 v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Od 1. 1. 2020 rovněž trvale spolupracuje s Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., www.akmazel.cz.

Ceny právních služeb

Ceny právních služeb, zpracování osobních údajů

Odměna za právní služby se sjednává s každým klientem individuálně podle věcné a časové náročnosti. Advokát nepřijímá platby v hotovosti. Advokát se jakožto správce osobních údajů (), které mu jsou na základě smlouvy uzavřené s klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Právním základem pro zpracování OÚ je smlouva o poskytování právních služeb (příkazní smlouva s klientem) a ochrana práv a právem chráněných zájmů klienta. Účelem zpracování OÚ je plnění smlouvy uzavřené s klientem. Příjemci OÚ jsou orgány veřejné moci, poskytovatelé údržby informačních systémů advokáta, další příjemci dle potřeb klienta. Klient má práva na přístup k údajům, příp. právo na výmaz nebo opravu, omezení zpracování, přenositelnost v souladu s GDPR. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta jako subjektu OÚ je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://uoou.gov.cz/verejnost).
Místo poskytování

Místo poskytování

Místem poskytování právních služeb je kancelář na adrese Belgická 276/20, Praha 2, případně místo dle dohody s klientem na území ČR.
Vztahy s klienty

Vztahy s klienty

Meze vztahů s klienty jsou dány Etickým kodexem České advokátní komory a zákonem o advokacii. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast mezi advokátem a klientem jako spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (Národní 16, 110 00 Praha 1). Podrobnější informace je možné nalézt na stránkách České advokátní komory v sekci „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“ (www.cak.cz).
Zavřít mapu